Black Tea From China


Name Quality Identical with: English Name Evaluation
Ai Cha   Wu-I    
Anhwa   Oonfa    
Ankoi        
Chaishiu        
Chang Sheo Chieh        
Changsha        
Changyang        
Chen-Hung   Yunnan    
Chenyuan        
Cheongshukai        
Ch'i-Men   Keemun    
Ching Wo FOP      
Chingwo        
Chong Sow Kai   Chang Sheo Chieh    
Chuanhong   Sichuan Black    
Ch'uan-Hung   Sichuan Black    
Chupoo        
Dianhong   Yunnan    
Foochow        
Fowliang   Keemun    
Fujian Black        
Fukien Black   Fujian Black    
Guangdong Black        
Guihou Black        
Hainan Black        
Hangyang        
Hanyang        
Hofong        
Hohow        
Honeysuckle Congou        
Hoyune        
Hsiangtang   Shantam    
Hsunyang        
Hubei Black        
Hubei Province Keemun Ji Hong        
Hui Ho   Hohow    
Hunan Black   Yihong Black    
Hupeh   Hangyang    
Hwanchow        
Hwie        
Hwie Chow        
Ichang   Ichang Black    
Ichang Black        
Jiangxi Imperial, TGFOP1      
Jiuqu Hongmei     Nine-Bend Red Plum  
Jiuqu Wulong   Jiuqu Hongmei Nine-Bend Black Dragon  
Keemun China Black Grade 1132 Keemun    
Keemun China Black Grade 1143 Keemun    
Keemun Congou Keemun    
Keemun First Grade Keemun    
Keemun Grand, TGFOP Keemun    
Keemun Hao Ya Keemun    
Keemun Hao Ya Grade "A" Keemun    
Keemun Hao Ya Grade "A" (Expanded Production) Keemun    
Keemun Hao Ya Grade "B" Keemun    
Keemun Hao Ya Grade "C" Keemun    
Keemun Mao Feng Keemun    
Keemun Ning Hong Ying Hao Keemun    
Keemun OP Keemun    
Keemun Premium Keemun    
Keemun Superior Keemun    
Keemun        
Keemun Imperial, FOP      
Keemun Mao Feng Wiry Congou Keemun    
Kianghan        
Kiangnan        
Kining   Kemmun, Ning Chow    
Kintuck        
Kiukiang        
Kokew        
Kou Chao   Kokew    
Kutoan        
Kwangtung Black        
Lapsang        
Liling        
Lingtu        
Linsiang        
Liu An        
Liuyang   Low Yong    
Low Yong        
Makong        
Minhong   Fujian Black    
Min-Hung   Fujian Black    
Moning        
Nieyasu        
Ning Hong Jing Hao China Congou      
Ningchow Black FOP      
Ningsiang        
Nipkasee        
Oonam        
Oonfa        
Oopack        
Padrae        
Pai Lian        
Pakling        
Paklum        
Pan Yang Congou China        
Panyang Congou China   Pan Yang Congou China    
Panyang Golden Needles China Congou      
Panyong OP      
Panyong   Pan Yang Congou China    
Panyong        
Pehling        
Pekoe Souchong        
Pekoe-Congou        
Pingkiang        
Pingkong   Pingkiang    
Pingsuey OP      
Pingsuey Black        
Puchi        
Qihong   Keemun    
Red Mu Dan        
Saryune        
Sha Yang        
Shantam        
Shihmen        
Shiuchang        
Shouwu        
Shui Chih        
Shui Hsien     Water Sprite, Iris eller Water fairy  
Siangkiang        
Siangyin        
Sichuan Black        
Sienning        
Singchuen        
Siushui        
Soomoo        
Souchong        
Suey Kut        
Sungyang        
Szechuan        
Szechwan FOP      
Szechwan GFOP      
Szechwan Imperial, TGFOP1      
Tai Sa Ping        
Tangyuen   Taoyuan    
Taoyuan        
Tarry Hoyune        
Tenyang        
Tongshan        
Tsungyang        
Tunchia        
Tung Ten        
Wenchow        
Wuchang        
Wuhu        
Wu-I        
Wuling        
Wuyuan        
Yang Kow        
Yanglowsu        
Yanglowtung        
Yanti   Yunshih    
Yihong Black        
Yingde   Yingteh    
Yingteh        
Yixing Cha (kan vara grönt)        
Yuanshan        
Yuin Cha   Nieyasu    
Yunnan Fancy Yunnan    
Yunnan FBOP Yunnan    
Yunnan FOP Yunnan    
Yunnan FOP, Golden Grade 100 Yunnan    
Yunnan FOP, Golden Grade 101 Yunnan    
Yunnan GFOP Yunnan    
Yunnan Golden Yunnan    
Yunnan Grand, TGFOP Yunnan    
Yunnan Impeial, Wiry Congou Yunnan    
Yunnan King, FTGFOP1 Yunnan    
Yunnan OP Yunnan    
Yunnan Prefered Yunnan    
Yunnan Rare Royal Yunnan    
Yunnan Superior Yunnan    
Yunnan Tippy Yunnan    
Yunnan        
Yunnan FOP, Grade 102 Yunnan    
Yunnan Imperial, TGFOP Yunnan    
Yunshih        
Zao Baj Jian        

-